Časté otázky

1. Kde sa nachádza Medzinárodné logistické centrum PREMAKO a. s.?

Medzinárodné logistické centrum (ďalej MLC) PREMAKO sa nachádza 2 km od hranice s Ukrajinou na križovatke ciest 555 a 552 v blízkosti mesta Veľké Kapušany a v blízkosti železničnej pohraničnej priechodovej stanice Maťovce/Užhorod. Cez MLC prechádza širokorozchodná trať, ktorá pokračuje až do US Steel Košice. Jeho GPS poloha je: N48.33°   E22.6°.

2. Aké tovary sa v MLC dajú preložiť?

V MLC je možné prekladať:

3. Aké tovary MLC neprekladá?

V MLC nie je možné preložiť sypký tovar zo špeciálnych samovýsypných vozňov (chopperov) a kvapalný tovar.

4. Môže sa v MLC tovar skladovať?

V MLC je možnosť tovar uskladniť v krytom sklade, na voľnej spevnenej ploche a v colnom sklade.

5. Ktoré prekládkové terminály existujú v MLC?

MLC nie je rozčlenené do samostatných terminálov. Samostatné terminály podľa vybraných komodít budú postupne budované pri rozširovaní logistického centra. Predbežne sa uvažuje s výstavbou terminálov priamej prekládky, hutníckym terminálom, uhoľným terminálom, automobilovým terminálom, terminálom drevnej hmoty a terminálom pre prekládku chopperov. V prípade záujmu zákazníkov a investorov sme pripravení riešiť aj kontajnerový terminál alebo terminál pre prečerpávanie tekutých tovarov.

6. Existuje otvorený colný sklad?

V MLC je zriadený verejný colný sklad typu A.

7. Je v Maťovciach colná agentúra? Je možné robiť colné konanie na vstupe do EU a tranzitom EU?

Všetky colné služby zabezpečuje priamo spoločnosť PREMAKO a.s. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s Tatra bankou o zabezpečení ručenia za colný dlh a poistenie colného dlhu s poisťovňou Union.

8. Je v Maťovciach Colný úrad Slovenskej republiky?

V Maťovciach je umiestnená pobočka Colného úradu Michalovce, ktorá zabezpečuje nepretržite 7 dní v týždni všetky colné úkony pri dovoze, vývoze a tranzite tovarov.

9. Ktoré spoločnosti zabezpečujú železničnú dopravu z Užhorodu do Maťoviec a obsluhu vlečky MLC?

V súčasnej dobe všetky činnosti zabezpečuje ZSSK CARGO.
PREMAKO a.s. spolupracuje aj s ďalšími dopravcami, ktorí sú pripravení poskytovať svoje služby.

10. Zabezpečuje PREMAKO a.s. kamiónovu dopravu

V cestnej nákladnej preprave obstarávame kamiónovu prepravu v tuzemsku a na území Európy LEN z/do terminálu PREMAKO a.s. Maťovce.

11. Aká je maximálna hmotnosť tovaru, ktorý môže byť preložený v MLC?

V MLC je v súčasnosti možné prekladať kusový tovar do maximálnej hmotnosti 18 ton.

12. Je možné v MLC prekladať nadrozmerné zásielky ?

Áno, je to možné, avšak pri prekladaní zásielok s prekročenou nakladacou mierou vo vývoze z EÚ je potrebná schéma nakládky a upevnenia, ktorá sa vopred za poplatok odsúhlasuje s odbornými pracovníkmi Ukrajinskej železnice; v dovoze do EÚ všetky činnosti zabezpečujú pracovníci MLC.

13. Aká je veľkosť krytej skladovacej plochy pre suché prekládky/nakládky?

V súčasnej dobe je v MLC k dispozícii 1 700 m² krytej plochy. Pri rozširovaní MLC je pripravená výstavba aj ďalších skladov.

14. Existuje možnosť skladovania tovaru s predpísanou teplotou manipulácie/skladovania?

V súčasnej dobe v MLC nie sú k dispozícii takéto priestory.

15. Do akých druhov širokorozchodných vozňov sa v MLC dá prekladať?

Vieme preložiť tovar do všetkých druhov vozňov, okrem chopperov a cisterien.

16. Aké druhy tovarov bude možné prekladať v termináli pre prekládku chopperov?

Rátame z prekládkou chemických produktov (napr. draselné soli, priemyselné a posypové soli, síran amónny, močovina, hnojivá) a z nechemických tovarov napr. drevené pelety, repka, slnečnica, kukurica.

17. S ktorými špedíciami (vlastníkmi vozňov) v štátoch bývalého SNŠ spolupracuje PREMAKO a.s.?

Spolupracujeme napr. so spoločnosťami TransRail, RailService, Novaja perevozočnaja kompanija, Pervaja a Vtoraja gruzovaja kompanija, Intertransgroup.

20. Aké povinnosti má MLC aktuálne k spätnému vyťaženiu vozňov rozchodu 1520 mm, ktoré prichádzajú do Maťoviec?

Žiadne. V prípade, že sa širokorozchodné vozne vracajú späť prázdne, pracovníci MLC len vystavia nákladný list SMGS podľa dispozícií majiteľa vozňa a podajú vozeň na prepravu. V prípade, že je požiadavka na nakládku širokorozchodných vozňov, MLC zabezpečí nakládku a odoslanie naložených vozňov.

21. Zabezpečuje PREMAKO a.s. prepravu kontajnerov?

PREMAKO a.s. zabezpečuje železničnú prepravu. V rámci nej zabezpečuje intermodálnu prepravu v celom rozsahu, vrátane štátov bývalého SNŠ. Pre tieto prepravy zabezpečuje aj kontajnery.

22. Ako sa vykonávajú prepravy do MLC – kamiónmi alebo železničnými vozňami?

MLC má multimodálny charakter. Návozy a rozvozy tovaru sa robia podľa priania zákazníka – kamiónmi alebo železničnými vozňami. MLC poskytuje komplexné služby – zabezpečí prekládku, skladovanie tovaru, colné služby, ale aj prepravu tovaru ku konečnému zákazníkovi.

23. Má spoločnosť PREMAKO a.s. vlastnú zmluvu so ZSSK CARGO alebo inými železničnými spoločnosťami?

PREMAKO a.s. má uzatvorené zmluvy o cenách dovozného so ZSSK CARGO a ČD CARGO. Spolupracuje tiež s významnými európskymi špedičnými firmami a železničnými dopravcami.

24. Realizuje MLC Maťovce prekládku do súkromných vozňov rozchodu 1435 mm?

Áno, spoločnosť PREMAKO a.s. zabezpečuje preklad a prepravu aj v súkromných vozňov. Tieto vozne si dodáva zákazník sám alebo ich za poplatok o nájme zabezpečí PREMAKO a.s.

25. Ako prebieha odovzdávanie a preberanie naložených vozňov idúcich do a zo štátov bývalého SNŠ?

Naložené vozne preberajú a odovzdávajú na jednej strane zamestnanci MLC a na druhej strane agenti a vozmajstri ukrajinských železníc, ktorých pracovisko je v železničnej stanici Maťovce.

26. Má širokorozchodná trať Maťovce – Užhorod SMGS a CIM status?

V železničnej stanici Maťovce sa musí robiť zmena prepravného režimu pre zásielky, ktoré tranzitujú cez územie SR. Pre zásielky v smere východ – západ z režimu SMGS na režim CIM a pre zásielky v smere západ – východ z režimu CIM na režim SMGS. Túto zmenu prepravného práva v MLC, samozrejme robíme.

27. Aké existujú všeobecné obchodné podmienky, zodpovednosť a záruky?

PREMAKO a.s. pracuje podľa Zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Obchodného zákonníka a dvojstranných dohôd so zákazníkmi. Od roku 2004 je vo všetkých hlavných činnostiach zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

28. Má PREMAKO a.s. uzatvorené poistenie zodpovednosti zasielateľa?

PREMAKO má poistenia, ktoré sú potrebné pre zasielateľskú a prekládkovú činnosť:

29. Je možná v MLC úprava tovaru pred alebo po preprave?

Áno je, MLC zabezpečuje pre zákazníkov aj tieto služby. Napr. balenie a prebaľovanie, triedenie tovarov, paletizácia a paketizácia tovaru.

30. Aké ďalšie služby okrem prekladu MLC ponúka?

MLC ponúka napr. tieto služby – zastupovanie v colnom konaní, výmena faktúr, vyhotovenie nákladných listov za zákazníka, váženie tovarov závesnou váhou.

31. Poskytuje spoločnosť PREMAKO a.s. aj logistické služby?

Spoločnosť PREMAKO a.s. ponúka služby v železničnej a cestnej preprave.

32. Aké zariadenia sa používajú pri prekládke tovarov?

MLC pri prekládke využíva 3 portálové žeriavy s nosnosťou 10 – 18 ton, mostový žeriav s nosnosťou 8t, vysokozdvižné vozíky a hydraulický kolesový nakladač.